Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti Spektator, s.r.o.
se sídlem Bystřice 1299, PSČ 739 95
identifikační číslo: 268 22 172
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25840


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky"), obchodní společnosti se sídlem Bystřice 1299, PSČ 739 95, IČ 268 22 172, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25840 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo osobní koupí. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zlateslitky.eu (dále jen „webová stránka").
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Prodávající musí v takové kupní smlouvě s odlišnými ustanoveními výslovně souhlasit.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, cizí znění kupní smlouvy musí případně obsahovat úředně ověřený překlad do českého jazyka.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Kupující vyplní elektronickou objednávku na webových stránkách prodávajícího, ve které bude uvedeno zejména:
a) identifikační údaje kupujícího (jméno, adresa bydliště), včetně e-mailu a telefonního čísla;
b) doručovací adresa, je-li odlišná od údajů dle písmena a);
c) množství požadovaného zlata nebo stříbra - počet slitků (mincí) a jejich hmotnost.
2.3. Při nákupu nad 200 000 Kč je kupující povinen bezprostředně po odeslání objednávky složit ve prospěch prodávajícího kauci ve výši dle bodu 3.8.
2.4. Kauci je nutno složit na účet prodávajícího, č. účtu 27-4655870267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Třinec s uvedením variabilního symbolu určeného prodávajícím, anebo osobně dle dohody.
2.5. Po obdržení objednávky prodávajícím a úhradě kauce je tato objednávka považována za akceptovanou prodávajícím v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu aktuální kupní cenu zlata, a to jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu.
2.6. Objednávka se stává závaznou okamžikem akceptace aktuální kupní ceny zlata kupujícím, a to buď telefonicky a poté prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícímu nejpozději do dvou hodin od telefonického sdělení aktuální kupní ceny zlata, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2.7. Kupní smlouva vzniká ve stejném okamžiku, ve kterém se objednávka stává závaznou dle bodu 2.6.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Orientační cena zlata a specifikace slitků je uvedena na webových stránkách prodávajícího. Aktuální kupní cena zlata bude stanovena prodávajícím v souladu s bodem 2.5., a to dle ceny zlata na světových trzích.
3.2. Pro prodávajícího i kupujícího je závazná aktuální kupní cena zlata sdělená prodávajícím kupujícímu dle bodu 2.5., tj. sdělená telefonicky a potvrzená e-mailem.
3.3. Kaucí se rozumí složení finanční částky Kupujícím dle bodu 2.4. Výše kauce je stanovena v bodu 3.8.
3.4. Kauce je splatná bezprostředně po odeslání objednávky kupujícím, přičemž složení kauce ve prospěch prodávajícího je podmínkou realizace dalších úkonů ze strany prodávajícího směřujících k dodání zboží, tj. zejména ke stanovení a následnému sdělení aktuální kupní ceny zlata kupujícímu.
3.5. Kupní cena bude kupujícímu vyúčtována daňovým dokladem - fakturou a bude zahrnovat aktuální kupní cenu zlata a jeho množství a dále cenu případného poštovného, balného a dobírky. Tato celková kupní cena bude snížena o výši složené kauce. Splatnost faktury je při převzetí zboží kupujícím.
3.6. Celková kupní cena bude kupujícím uhrazena buď bezhotovostně, dobírkou či osobně.
3.7. Úhrada ceny v hotovosti je možná pouze pokud celková cena nepřesáhne 270 000 Kč.
3.8. Výše kauce se odvíjí od orientační ceny zlata.
3.9. Odmítnutím aktuální kupní ceny zlata nebo stornem objednávky kupujícím před akceptací aktuální kupní ceny zlata bude kauce vrácena kupujícímu do tří pracovních dnů.


4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím bude možné uskutečnit odběr zboží buď:
a) dobírkou nebo cenným psaním na adresu dodání uvedenou v objednávce;
b) osobním odběrem.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen, při doručení na dobírku, zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Pro území České republiky se tyto náklady stanoví na částku 100 Kč.
4.3. Odeslání zboží bude kupujícímu oznámeno prostřednictvím e-mailu.
4.4. Při odběru zboží ve výši aktuální kupní ceny nad 500.000 Kč dojde k osobnímu předání zboží.


5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
c) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, kde zboží zakoupil, a v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
5.4. Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů (zlato, stříbro, platina) je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu, že jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce, nevztahuje se na ně další záruka.
5.5. V případě, že jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby, jako etuje apod., činí záruka 24 měsíců.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SANKCE
6.1. Spotřebitel nemá, na základě ustanovení § 1847 písm. a) občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy, jelikož cena poskytovaných finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit.
6.2. V případě storna objednávky ze strany kupujícího po akceptaci aktuální kupní ceny zlata dle bodu 2.6., zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% ze složené kauce. Tato smluvní pokuta bude sražena ve prospěch prodávajícího z kauce. Zbylá část kauce ve výši 50% bude kupujícímu vrácena do tří pracovních dnů ode dne storna objednávky. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, na níž se smluvní pokuta nezapočítává.
6.3. Je-li kupující spotřebitelem, pak se smluvní vztah řídí ustanovením § 1841 a násl. občanského zákoníku. Jedná se totiž o smlouvu o finančních službách, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit. Tedy má prodávající vedle smluvní pokuty rovněž právo na náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech v souvislosti s realizací kupní smlouvy a na náhradu ušlého zisku, resp. rozdílu mezi skutečnou nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu.
6.4. Škodu vzniklou prodávajícímu dle předchozího bodu je prodávající povinen řádně vyčíslit a vyúčtovat.
6.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou celkové kupní ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den, v němž prodlení trvá.
6.6. Pro případ prodlení prodávajícího s vrácením kauce, či zbytku kauce po sražení smluvní pokuty či náhrady škody se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den, v němž prodlení trvá.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy spektator@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.3. Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.5. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2016.


RNDr. Petr Stryja
jednatel
Spektator, s.r.o.


Katalog zlatých slitků

Katalog zlatých mincí

Proč investovat do zlata
Kurz zlata
KONTAKTUJTE NÁS

+420 775 183 770
+420 774 407 172


info@zlateslitky.eu Kontakty

Články z tisku

Všechny články